شهر ما خانه ماست        در حفظ و نگهداری فضای سبز بکوشیم      با عضویت در کانال شهرداری از  آخرین اخبار شهر با خبرشویدhttps://t.me/kouchesfahan6

تبلیغات
تبلیغات
 • سال ۹۷ سال ممیزی املاک شهر کوچصفهان

  سال 97 سال ممیزی املاک شهر کوچصفهان

  شهرداری های سراسرکشورطبق قانون نوسازی املاک هرچهارسال یک بار می توانند نسبت به کنترل وضع موجودعرصه واعیانی کلیه املاک واقع درمحدوده خدمات شهری اقدام نموده وپس ازپایان عملیات کنترل املاک طبق اطلاعات بدست آمده نسبت به صدورفیش جمعی اقدام نمایدوعوارض نوسازی املاک سطح شهررا وصول وجهت عمران وآبادانی شهرهزینه نماید که کل این فرایند را ممیزی املاک گویند.امروزه شهرداری ها با توجه به پیشرفت تکنولوژی این اطلاعات را درسرورهای خودنگه داری وبانقشه های وضع موجودواین دیتابیس ولینک سایراطلاعات ازقبیل عکس اسنادپرونده هرملک وهرگونه اطلاعات توصیفی ومیدانی دیگرباهرگونه فرمتی به این دیتابیس به صورت مکانیزه وتقریبا بدون خطا به یک بانک اطلاعاتی مفید وکاربردی مجهز میشوند که حاصل این فرایند صدورفیش عوارض سالیانه وداشتن یک درآمدثابت وهمینطور تسهیل اعمال تصمیمات مدیریتی وکلان شهری چه درمواقع مدیریت بحران وچه درشرایط تصمیم گیری های مهم درراستای تحقق امنیت ورفاه شهری میگردد.

  آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض
   موضوع تبصره ١ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری
  ۱۳۴۸/۴/۱ مصوب
  فصل اول ـ ترتیب ممیزی ماده

  ١ـ برای ممیزی هر شهر محدوده قانونی شهر به یک یا چند منطقه تقسیم می شود.

  ماده ٢ ـ مأمور ممیزی مکلف است هنگام ممیزی املاک موقعیت و مساحت عرصه و اعیان و مستحدثات هر ملک و نوع ساختمان و تعداد طبقات و سایر مشخصات مندرج در برگ ممیزی و حتی المقدور نام و نشانی مالک و شماره ملک (پلاک ثبتی) را به مسئولیت خود تعیین و در اوراق ممیزی قید نموده و اوراق مزبور را به واحد ممیزی تسلیم کند.

  ماده ٣ ـ شهرداری مکلف است براساس اوراق ممیزی شناسنامه ای حاوی مشخصات کامل هر ملک برای املاک واقع در حوزه شهرداری تهیه نماید و در شهرهائی که برای املاک و اراضی و مستحدثات واقع در محدوده شهر قبلا شناسنامه شهری تهیه شده باشد شهرداری می تواند با استفاده از اطلاعات مندرج در آن شناسنامه ها بر طبق ضوابط مندرج در ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری اوراق ممیزی را تکمیل و ملاک عمل قرار دهد.

  ماده ۴ ـ شهرداری مکلف است براساس شناسنامه مذکور در ماده ٣ این آییننامه و برطبق ضوابط مندرج در ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری بهای هر ملک را تعیین نموده و براساس آن عوارض متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخیص نماید.

  ماده ۵ ـ آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید در یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران و همچنین در یکی از جرائد کثیرالانتشار محل (در صورتی که وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت به فاصله پنج روز منتشر شود و علاوه برآن باید پایان ممیزی از طرق الصاق آگهی در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین منطقه برسد.

  ماده ۶ ـ در آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید نکات و موارد زیر مشخص شود: الف ـ اعلام پایان ممیزی منطقه. ب ـ حدود دقیق منطقه ای که ممیزی در آن خاتمه یافته است. ج ـ نشانی محل مراجعه صاحبان املاک برای استحضار از نتیجه ممیزی املاک خود که این محل باید در درجه اول در شهرداریهای نواحی یا برزنهای تابعه باشد. د ـ تاریخ شروع چهار ماه مهلت اعتراض که از روز انتشار نوبت اول آگهی خواهد بود. هـ ـ ذکر شرط مذکور در تبصره ٢ ماده ٨ قانون راجع به قبول اعتراض با قید اینکه معترض مکلف است نشانی کامل و صریح خود را ذیل برگ اعتراض بنویسد. و ـ نشانی کامل محل پذیرفتن اعتراضات.

  ماده ٧ ـ شهرداری مکلف است نتیجه ممیزی املاک واقع در هر منطقه را در محلی که در آگهی معین شده است به ترتیب شماره ملک (پلاک ثبتی) در تابلوهائی که برای اینکار اختصاص داده می شود اعلان نماید به طوری که مالکین در صورت مراجعه به راحتی بتوانند از نتیجه ممیزی ملک خود اطلاع حاصل نمایند.

  ماده ٨ ـ شهرداری مکلف است کلیه تغییرات و انتقالات املاک را در شناسنامه املاک عمل نموده و عملیات را طوری اداره و انجام دهد که همیشه در جریان آخرین تغییرات و انتقالات ملک باشد. تبصره ـ در نقاطی که ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شهری اجرا می شود ادارات ثبت موظفند در آخر هر ماه یک نسخه از فهرست انتقالات قطعی املاک را به شهرداری ارسال دارند.

  ماده ٩ ـ هرگاه نتیجه ممیزی قبل از انقضاء مهلت ۶ ماه مذکور در ماده ۵ قانون که برای اعلام بها تعیین گردیده است طبق مقررات ماده ٧ قانون اعلام شود مالکینی که برمبنای ممیزی اعلام شده عوارض ملک خود را بپردازد و یا نسبت به نتیجه ممیزی اعتراض نکنند عدم اعتراض و یا پرداخت عوارض از ناحیه آنان در حکم اعلام بهای ملک می باشد.

  ماده ١٠ ـ برای تهیه طرحهای ممیزی و استفاده از روشها و وسائل نوین علمی و تعلیم افراد فنی ممیزی و وصول و هم آهنگ کردن آن در شهرداری های مشمول ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شهری تعلیمات لازم از طرف وزارت کشور صادر و وسیله شهرداریها به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

   فصل دوم ـ و صول

  ماده ١١ ـ شهرداری مکلف است بمنظور تسهیل در امر وصول عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شهری در شعب و نمایندگیهای بانک ملی ایران حساب خاصی بنام حساب درآمد قانون نوسازی و عمران شهری بازکند و فرمهای مخصوص با نظر وزارت کشور تهیه و در شعب و نمایندگیهای مذکور در دسترس مؤدیان قراردهد مؤدیان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازی و عمران شهری مکلفند با مراجعه به بانک فرمهای مربوط را تکمیل و عوارض مقرر را پرداخت و رسید دریافت دارند.

  ماده ١٢ ـ شهرداری مکلف است مندرجات رسید یا رسیدهای پرداخت عوارض را با شناسنامه املاک تطبیق و ظرف ١۵ روز از تاریخ پرداخت نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام کند و در صورتی که مؤدی برای دریافت آن مراجعه ننماید وسیله پست سفارشی برای او ارسال دارد. در اوراق مفاصا حساب باید صریحاً قید شود (این مفاصا صرفاً مربوط به عوارض قانون نوسازی و عمران شهری است).

  ماده ١٣ ـ شهرداری مکلف است در هر مورد و در هر موقعی که نتیجه ممیزی طبق مقررات مواد ٧ و ٨ قانون قطعیت پیدا می کند، طبق مقررات زیر نسبت به وصول عوارض اقدام نماید. الف ـ در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها در مهلت مقرر در ماده ١٠ قانون قطعی شده است. قطعیت و مبلغ عوارض و تاریخ انقضاء مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت، با ارسال نامه وسیله پست به مؤدیان اعلام می شود هرگاه پس از پایان مهلت مقرر در ماده ١٠ قانون عوارض متعلقه پرداخت نشود، ظرف دو ماه مشخصات مؤدیان ضمن فهرست و یا فهرست هائی برای قطع برق و گاز به مؤسسات مربوطه فرستاده می شود و پس از انقضای مدت شش ماه مذکور در ماده ١۴ قانون علیه مؤدیانی که عوارض متعلقه را پرداخت نکرده اند اجرائیه صادر خواهد شد.

  ب ـ در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها پس از پایان مهلت مقرر در ماده ١٠ قانون قطعی می گردد.

  ١ ـ در صورتی که تاریخ قطعی شدن ظرف شش ماه پس از پایان مهلت مقرر در ماده ١٠ قانون باشد قطعیت و عواقب عدم پرداخت برطبق بند الف، به مؤدیان اعلام می گردد و تا پایان شش ماه مذکور مهلت داده می شود که عوارض مربوط را بپردازند و هرگاه تاریخ اعلام تا پایان شش ماه کمتر از ١۵ روز باشد مهلت ١۵ روز خواهد بود.

  ٢ ـ در صورتی که تاریخ قطعی شدن پس از انقضای ششماه مذکور در ماده ١۴ قانون باشد، قطعیت طبق بند الف، به مؤدیان اعلام می گردد و فقط ١۵ روز به آنان مهلت داده می شود که عوارض مربوطه را پرداخت نمایند. شهرداری همراه با اقدامات مذکور مشخصات مؤدیانی را که عوارض املاک خود را نپرداخته اند در اجرای ماده ١٢ قانون به مؤسسات برق و گاز تسلیم و بر طبق ماده ١۴ قانون به صدور اجرائیه مبادرت خواهد کرد.

  ماده ١۴ ـ نسبتی از قیمت هر ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار میگیرد با کسب نظر شهردار و استاندار و یا فرماندار کل بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب کمیسیونی مرکب از وزیر کشور، وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان برنامه تعیین می شود و ملاک عمل قرار می گیرد.

  ماده ١۵ ـ اجرای مدلول این آییننامه موکول به تعیین نسبتی از قیمت ملک که مأخذ دریافت عوارض خواهد بود از طرف کمیسیون مذکور در ماده ١۴ و انتشار آگهی از طرف شهرداری می باشد.

  00

  ارسال دیدگاه

  *

  *

  *